Home > About

団体紹介

委員会室の写真

東京大学法学部緑会は、東京大学法学部学生の自治により学問の自由を確保し学生生活の向上と会員相互の親睦を図ることを目的とした団体です(緑会会則第2条)。

東京大学法学部の学生はみな緑会の会員です(同第3条)。

緑会委員会は法学部学生の有志で構成され、上記の団体目的を実現するため各種の活動を行っています。

Tweets